Projekty budynków usługowo – produkcyjnym

Oferujemy kompleksowe projekty związane z budownictwem usługowym oraz usługowo – produkcyjnym.
W projektowaniu obiektów indywidualnych dopasowujemy potrzeby inwestora do ogólnych założeń terenowych i lokalnych przepisów urbanistycznych, jak również do koniecznej technologii i specyfiki obiektu.
Prace rozpoczynamy od wizji terenowej i uzyskania koniecznych podkładów do celów opiniodawczych. Następnie po uzyskaniu informacji od inwestora – założeń do projektu sporządzamy wizualizację – koncepcję obiektu, która jest modyfikowana wg kolejnych uzgodnień z inwestorem. Zaakceptowana koncepcja jest następnie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych oraz uzyskiwania odpowiednich uzgodnień i opinii.
Ważnym elementem w projektowaniu obiektów usługowych i produkcyjnych jest dobór właściwej technologii oraz dobór najbardziej ekonomicznej konstrukcji zachowując jednocześnie ciekawą formę architektoniczną obiektu.